Przyjdź do biura sprzedaży na indywidualną prezentację inwestycji na zielonych przedmieściach Nowego Sącza - jesteśmy dostępni również w weekendy!

Polityka prywatności

Zgodnie z Art. 13 ust. 1 i 2 oraz art.14 ust. 1 – 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) – w dalszej części jako: „RODO” uprzejmie informujemy, iż:  

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GRUPA HARPER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Świniarsku, Świniarsko 703, 33-395 Chełmiec, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000334916, NIP: 7343392463, REGON: 120993399, w imieniu której działa jedyny komplementariusz: GRUPA HARPER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świniarsku, Świniarsko 703, 33-395 Chełmiec, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000331862, reprezentowana przez zarząd (w dalszej części jako: „Administrator”).
 2. Z Administratorem Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować za pomocą korespondencji e-mail: kontakt@zielonygaj.eu, pisemnie na adres siedziby Administratora lub telefonicznie pod numerem: +48 733 518 828.
 3. Administrator przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe:
 4. w przypadku gdy Pani/Pan jest osobą reprezentującą naszego kontrahenta: imię/imiona i nazwisko, numer PESEL, funkcja/stanowisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu;
 5. w przypadku gdy Pani/Pan jest członkiem personelu naszego kontrahenta: imię/imiona i nazwisko, adres poczty elektronicznej, stanowisko, a dodatkowo: w przypadku osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, gdy wymaga tego zakres powierzonych Pani/Panu obowiązków, w związku
  z realizacją kontraktu łączącego Administratora z Pani/Pana pracodawcą (zleceniodawcą), będącego naszym kontrahentem: nr ewidencyjny uprawnień budowlanych, zakres uprawnień budowlanych, specjalność, pozycja rejestru w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane.
 6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w oparciu o treść art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj.: przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a związanych z:
 7. nawiązaniem relacji handlowej (w tym m.in.: złożeniem oferty, zapytania ofertowego) oraz w związku
  z zawarciem i wykonaniem umowy z Pani/Pana pracodawcą (zleceniodawcą)/podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje i/lub:
 8. ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń wynikających z niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy łączącej Administratora z Pani/Pana pracodawcą (zleceniodawcą)/podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje i/lub:
 9. weryfikacją kontrahentów Administratora, pod kątem posiadanej przez Nich zdolności płatniczej i/lub:
 10. promocji oferowanych przez Administratora produktów lub usług.

Administrator jest również uprawniony do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu wykonywania ciążących na nim obowiązków prawnych – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Z powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać poprzez kontakt z Administratorem za pośrednictwem jednej z form określonych w treści niniejszej klauzuli informacyjnej (vide punkt 2 niniejszej klauzuli informacyjnej).

 1. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do żądania przeniesienia Pani/Pana danych osobowych (art. 20 RODO),
  a to w obliczu faktu, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i/lub lit. f RODO.
 2. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w tym w efekcie profilowania (Art. 22 RODO)*.
 3. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).